Regulamin Sklepu internetowego agabasko.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego agabasko.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin jest również udostępniany w formie pliku w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego agabasko.pl.
 2. Definicje:
  1. Regulamin (Regulamin sklepu, Regulamin Sklepu internetowego agabasko.pl) - niniejszy regulamin.
  2. Sklep internetowy agabasko.pl - serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://www.agabasko.pl oraz http://agabasko.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może złożyć Zamówienie.
  3. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym agabasko.pl
  4. Osoba prywatna - Zamawiający, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonującym Zamówienia w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb i któremu, w związku z tym, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  5. Firma - Zamawiający, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonującym Zamówienia w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i któremu, w związku z tym, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
  7. Towar - rzecz ruchoma lub usługa, wymieniona i opisana w Sklepie internetowym agabasko.pl, której dotyczy Umowa sprzedaży.
  8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego agabasko.pl.
  9. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
  10. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni określonych na stronie głównej Sklepu internetowego agabasko.pl jako urlop.
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 z zm.)
  12. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827)
  13. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 2014 r. poz.121 z zm.)
 3. Sklep internetowy agabasko.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep internetowy agabasko.pl zamieszcza na stronie internetowej agabasko.pl.
 4. Informacje o towarach i usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Towarów.
 5. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego agabasko.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Towary oferowane w Sklepie internetowym agabasko.pl pochodzą od polskich importerów oraz dostawców i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Towary sprzedawane w ilościach ściśle określonych przez Zamawiającego w Zamówieniu, sprowadzane są na indywidualne zamówienie i mają charakter świadczenia służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 8. Sklep internetowy agabasko.pl działa pod adresem internetowym http://agabasko.pl oraz http://www.agabasko.pl.
 9. Osobą prowadzącą Sklep internetowy agabasko.pl jest: Agnieszka Skoczek, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź.
 10. Kontakt ze Sklepem internetowym agabasko.pl:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sklep@agabasko.pl
  2. pisemnie, adres pocztowy: AGABASKO, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź

2. Ceny

 1. Ceny towarów i usług podane są w złotych polskich (zł).
 2. Ceny towarów i usług zawierają podatek VAT.
 3. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztu dostawy.

3. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez strony internetowe agabasko.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB
  3. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  4. Karta graficzna: obsługująca rozdzielczość 1024x768
  5. Sterowanie: klawiatura, mysz
  6. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 512 kb/s
  7. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i akceptacją plików cookies: Internet Explorer (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 4. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sklep internetowy agabasko.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail wysyłanych na adres e-mail podany przez Zamawiającego, jeżeli:
  1. przyczyna leży po stronie Zamawiającego (np. błędny adres e-mail, przepełniona skrzynka e-mail)
  2. przyczyną jest blokowanie wiadomości wysyłanych na adres e-mail podany przez Zamawiającego przez administratorów serwerów pocztowych
  3. przyczyną jest blokowanie i/lub usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego
 6. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający musi:
  1. wybrać zamawiany Towar i podać jego ilość
  2. podać adres e-mail i dane osobowe lub dane do faktury VAT (adres dostawy)
  3. wybrać sposób dostawy
  4. potwierdzić, że akceptuje Regulaminu sklepu
  5. potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i że jest świadomy, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
  6. potwierdzić, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 7. W wyniku złożonego przez Zamawiającego zamówienia, Sklep internetowy agabasko.pl przesyła, na podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia adres e-mail, automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie przez niego Zamówienia, zawierającą m.in. numer i datę zamówienia, dane Zamawiającego, wybrane produkty i/lub usługi, wybrany sposób dostawy oraz kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty oraz jako załącznik w formie pliku w formacie pdf, treść aktualnego regulaminu Sklepu internetowego agabasko.pl.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji całości zamówienia, Sklep internetowy agabasko.pl zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, którego realizacja jest niemożliwa, Sklep internetowy agabasko.pl zwróci wpłacone pieniądze.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep internetowy agabasko.pl zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

  W takim przypadku, Zamawiający ma następujące możliwości realizacji zamówienia:
  1. realizacja częściowa - wybór przez Zamawiającego tej możliwości spowoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie towarów i usług, których realizacja jest możliwa i, jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, zwrot wpłaconych pieniędzy za towary i usługi, których realizacja nie jest możliwa
  2. rezygnacja z zamówienia - wybór przez Zamawiającego tej możliwości spowoduje anulowanie całości zamówienia i, jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, zwrot wpłaconych pieniędzy
  O wyborze jednej z wymienionych powyżej możliwości, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sklep internetowy agabasko.pl, kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o braku możliwości realizacji części zamówienia. Brak informacji od Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i skutkuje anulowaniem całego zamówienia.

4. Płatność

 1. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy. Dane niezbędne do wykonania przelewu (nazwa odbiorcy, numer rachunku bankowego, tytuł przelewu) są przesyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 2. Zapłaty należy dokonać najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Za zapłatę przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku bankowym całej kwoty do zapłaty.
 4. Brak zapłaty w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie Zamówienia.

5. Realizacja zamówienia (dostawa)

 1. Na terytorium Polski, Zamawiający ma do wyboru dwa sposoby dostawy:
  1. Poczta Polska - dostawa na adres, który Zamawiający podał w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej: paczka pocztowa priorytetowa (lub podobna usługa Poczty Polskiej) lub przesyłka polecona priorytetowa (list polecony priorytetowy).
  2. Odbiór własny - odbiór zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia. Adres odbioru: Łódź, ul. Wólczańska 76.
 2. Koszt dostawy doliczany jest do każdego zamówienia i jest widoczny podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy jest niezależny od wielkości zamówienia (ilości towarów) i zawiera koszt przesyłki, opakowania i przygotowania do wysyłki.
 4. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
 5. Możliwość i koszt innego sposobu dostawy niż wymienione powyżej ustalane są indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a Sklepem internetowym agabasko.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Możliwość i koszt dostawy za granicę ustalane są indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a Sklepem internetowym agabasko.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie jest możliwe w całości, następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 8. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w całości, następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty lub dnia otrzymania informacji od Zamawiającego dotyczącej realizacji częściowej - pod uwagę brana jest data późniejsza.
 9. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Sklepem internetowym agabasko.pl, dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania zamówienia ze Sklepu internetowego agabasko.pl przewoźnikowi realizującemu dostawę lub z chwilą odbioru zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia (Odbiór własny). Z tą chwilą, uważa się Umowę sprzedaży za zawartą.
 11. Sklep internetowy agabasko.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie podanych przez Zamawiającego danych teleadresowych.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego agabasko.pl

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego agabasko.pl, Zamawiający może zgłaszać w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: sklep@agabasko.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę wystąpienia oraz opis nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego agabasko.pl.
 3. Sklep internetowy agabasko.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące wad towarów i usług

 1. Sklep internetowy agabasko.pl zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiający może żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany na wolny od wad albo może odstąpić od mowy sprzedaży.
 4. Reklamacje powinny być zgłoszone niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: sklep@agabasko.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, imię i nazwisko Zamawiającego, adres do korespondencji oraz dokładny opis wady.
 6. Zamawiający powinien, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, dostarczyć reklamowany towar wraz z dokładnym opisem wady, numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa ekonomiczna) lub osobiście, na swój koszt, na adres: AGABASKO, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź. Przesyłki płatne przy odbiorze („za pobraniem”) nie są przyjmowane.
 7. Sklep internetowy agabasko.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (art. 27.) od daty odebrania przesyłki lub daty odbioru zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia (art. 28. pkt 1).
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art. 30. ust. 1.). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu udostępnianym w formie pliku w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przysłać listem poleconym na adres: AGABASKO, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, odstępując od umowy Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (art. 34. ust. 1.). Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument (art. 34. ust. 2.).
 4. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (...) służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (art. 38. pkt 3)

9. Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep internetowy agabasko.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Zamawiającego na rzecz Sklepu internetowego agabasko.pl, zwrot ten następuje niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia takiej okoliczności.
 2. Zwrot należności następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy agabasko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep internetowy agabasko.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej agabasko.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.